REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDAFA.PL


§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego MEDAFA.PL oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Sklep internetowy MEDAFA.PL dostępny jest pod adresem www.medafa.pl. Właścicielem Sklepu internetowego jest Firma Wielobranżowa “LENA” Krzysztof Adamczyk, ul. Spadochroniarzy 56C, 34-730 Mszana Dolna NIP:7371342690, REGON: 490791708, (dalej zwaną MEDAFA.PL lub Sprzedawca).
3. Telefon Sklepu internetowego: 794-001-335 - obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
4. Adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: biuro@medafa.pl. Sklep internetowy odpowiada na wiadomości mailowe od poniedziałku do piątku do godz. 16:00. Na wiadomości wysłane w soboty, niedziele lub święta, Sklep internetowy odpowiada następnego dnia roboczego.


§2
DEFINICJE:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego medafa.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.medafa.pl, za pośrednictwem którego Klient może, w szczególności, składać Zamówienia;
5. Sprzedawca - Firma Wielobranżowa “LENA” Krzysztof Adamczyk, ul. Spadochroniarzy 56C, 34-730 Mszana Dolna
6. Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma Wielobranżowa “LENA” Krzysztof Adamczyk w Mszanie Dolnej (Sprzedawcą) a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422);
9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cechy zamawianego Towaru oraz dane Klienta.§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.medafa.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego przez Klientów;
b.) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną, w ramach Sklepu internetowego;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.medafa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub przechowywać w sposób umożliwiający dostęp do informacji zawartych w Regulaminie w przyszłości.


§4
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU:
1. Sklep Internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż krzeseł, taboretów i obuwia medycznego oraz akcesoriów związanych bezpośrednio lub pośrednio z krzesłami medycznymi. Poprzez Sklep internetowy pod adresem http://www.medafa.pl. Witryna http://www.medafa.pl umożliwia składanie zamówień na Towar wyszczególniony na stronie http://www.medafa.pl.

§5
PRODUKTY:
1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
4. Towary oferowanie za pośrednictwem Sklepu internetowego są podzielone na gatunki w następujących grupach:
- krzesła medyczne
- taborety medyczne
- obuwie medyczne
- akcesoria
- dodatki do foteli
- czyszczenie i impregnacja tapicerki
5. Do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu internetowego, aż do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów przeznaczonych do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej.
6. Krzesła i taborety medyczne wykonywane są na indywidualne zamówienie Klienta. Ze względu na powyższe, nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcji. Czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch tygodni od daty zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.


§6
CENY:
1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu internetowego http://www.medafa.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT).
2. W przypadku objęcia przez Sprzedawcę danego Towaru rabatem lub promocją, cena Towaru podana na stronie Sklepu uwzględnia udzielony rabat lub promocję.
3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w złożonym przez siebie Zamówieniu.
4. Podane na stronie Sklepu ceny Towarów, nie zawierają kosztu dostawy Towaru do Klienta.


§7
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW:
1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym http://www.medafa.pl wystawiane są faktury VAT.
2. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy i numeru NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę, chyba że Klient wskaże jednoznacznie, że składa Zamówienie w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich). Zakazane jest również wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego, za które uważane jest w szczególności:
a) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez korzystanie z niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń,
b) podejmowanie działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów.


§9
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową www.medafa.pl. Zamówienia są przyjmowane przez 24h, 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.medafa.pl, dokonać wyboru Towaru i jego cech (takich jak kolorystyka i rozmiar) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, również w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wypełnienie wszystkich pól formularza Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w ust. 1-7 powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z powyższym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może z niego zrezygnować bądź w całości, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
12. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Towar. Pod warunkiem wyrażenia dodatkowej zgody przez Klienta, jego dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy www.medafa.pl Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedający gwarantuje, że powierzone dane osobowe będą przez niego przechowywane i przetwarzane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.),
b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422 z poźn. zm.),
c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


§10
DOSTAWA TOWARU:
1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub na adres Salonu prowadzonego przez Sprzedającego.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
3. Koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:
a) w przypadku przedpłaty – krzesło/taboret 0 zł, obuwie medyczne, akcesoria, dodatki do foteli, czyszczenie i impregnacja tapicerki 17,00 zł
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” – krzesło/taboret 5,00 zł, obuwie medyczne, akcesoria, dodatki do foteli, czyszczenie i impregnacja tapicerki 20,00 zł
c) w przypadku odbioru osobistego w Salonie prowadzonym przez Sprzedającego – 0,00 zł.
4. W przypadku, gdy zamówione Towary dostarczone mają być za granicę, możliwy jest wyłącznie wybór płatności „przelew”. W takim wypadku koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie.
5. W przypadku zamówienia większej ilości sztuk krzeseł lub taboretów, cena za przesyłkę naliczana jest osobno dla każdej sztuki, ze względu na gabaryt paczki, jak również odpowiednie zabezpieczenie produktu na czas transportu.
6. W przypadku zamówienia większej ilości sztuk obuwia medycznego, akcesoriów lub dodatków do foteli, do podstawowej ceny przesyłki doliczana jest dodatkowa kwota w wysokości 1 zł za każdą kolejną sztukę.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na podany adres e-mail. Faktura VAT wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub, na życzenie Klienta, w formie papierowej Pocztą Polską.

§11
CENY I METODY PŁATNOŚCI:
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
a) szybkim przelewem/ BLIK, poprzez platformę Przelewy24 (płatność online)
b) przelewem na numer konta bankowego wskazany w Zamówieniu;
c) gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej („płatność za pobraniem”),
d) gotówką, podczas odbioru osobistego w Salonie prowadzonym przez Sprzedającego.
3. W przypadku zakupu Towarów o znacznej wartości, Strony uzgodnią w sposób indywidualny cechy Umowy, takie jak dokładne dane dotyczące Towarów, cenę i sposób jej uregulowania oraz sposób dostawy. W takim przypadku, prosimy o kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.
4. W przypadku wyboru formy „przelew”, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane w Zamówieniu, w wysokości 100% wartości Zamówienia.
5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu.
6. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, Towar będzie wysłany w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub - w przypadku zamówienia krzeseł bądź taboretów - do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia (towar wykonywany na indywidualne zamówienie).
7. W przypadku wyboru płatności „gotówką” przy odbiorze osobistym w Salonie prowadzonym przez Sprzedającego, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym, w celu ustalenia terminu odbioru Zamówienia.


§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA:
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru (za wyjątkiem towarów opisanych w ust. 5, pkt. 6, tj.: krzesła i taborety medyczne), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych Towarów nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty odesłania Towarów ponosi Klient.
4. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Salonu prowadzonego przez Sprzedającego, z którego Towar został wysłany lub odebrany. Możliwe jest również dokonanie zwrotu Towaru przez Klienta osobiście w Salonie prowadzonym przez Sprzedającego. Adres Salonu podany jest na stronie www.medafa.pl
5. Prawo odstąpienia można zrealizować poprzez przesłanie do Sprzedającego wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (link do formularza podany w zakładce Regulamin). W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów.
6. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwracanego Towaru.
7. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.
8. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Towaru, koszty te również podlegają zwrotowi. Jeśli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Zamówienie złożone przez Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, że jego wykonaniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający dokonał pilnej naprawy lub konserwacji, lub dostarczenia rzeczy innej niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,


§13
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA ZA WADY TOWARU I PROCEDURY REKLAMACYJNE:
1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie z prośbą o wykonanie naprawy bądź wymianę wadliwych komponentów.. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia najwyższej jakości usług, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanych Towarów. W celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej prosimy również o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego, do którego link znajduje się w zakładce Regulamin.
5. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu rękojmi, reklamacje należy składać na adres Salonu prowadzonego przez Sprzedającego, z którego Towar został wysłany lub odebrany. Reklamacje można składać również osobiście w Salonie prowadzonym przez Sprzedającego. Adres Salonu podany jest na stronie www.medafa.pl.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Towaru na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, prosimy o sprawdzenie czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne tylko, jeżeli istniały one w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W szczególności odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w wypadku uszkodzeń mechanicznych, wynikających między innymi z nieprawidłowego użytkowania Towaru. Ponadto Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.


§14
WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM:
1. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie internetowej www.medafa.pl oraz w niniejszym regulaminie.

§15
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Celem umożliwienia wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma Wielobranżowa “LENA” Krzysztof Adamczyk ul. Spadochroniarzy 56C 34-730 Mszana Dolna lub mailowo pod adres biuro@medafa.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o przyczynach opóźnienia.


§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Konsumentowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży – w tym celu należy złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym – w tym celu należy złożyć wniosek o mediację,
Formularze wniosków, o których mowa w literze a i b powyżej dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


FORMULARZ WYMIANY OBUWIA
FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Poleć znajomemu

Logowanie

14 + 9 =

Nie pamiętasz hasła?